ALGEMENE VOORWAARDEN

NL ALGEMENE VOORWAARDEN – The power of winning – SPEELHALLEN


Artikel 1 - organisator

Dit reglement is van toepassing op de actie “The power of winning” georganiseerd door Napoleon Games NV en al haar dochtervennootschappen, hierna ook genoemd als Napoleon.

Artikel 2 - looptijd

De actie loopt vanaf 01/10/2020 (00u01) t.e.m.31/10/2020 (23u59).

Artikel 3 – deelname

3.1. De actie staat open voor iedere bezoeker die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt van Napoleon speelhallen met uitzondering van personen in artikel 3.3.

3.2. Iedere persoon dient rechtsgeldig geregistreerd te zijn in de betreffende speelhal om deel te mogen nemen aan de actie.

3.3. Deelname is uitgesloten (a) voor het personeel van Napoleon, alsook de respectievelijke familieleden van deze personeelsleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Artikel 4 – aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1. Deelname aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Napoleon zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties en uit te sluiten.

4.2. Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

4.3. Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisator zou kunnen nemen, om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren.

Artikel 5 – verloop van de actie

5.1. Iedere bezoeker/speler bij een Napoleon Casino ontvangt gratis een deelnameticket (max. 1 ticket per dag/bezoeker). De deelnemer moet zijn unieke code van op het ticket invullen op www.powerofwinning.be. Op het wedstrijdplatform zal de deelnemer een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag moeten beantwoorden. Bij de schiftingsvraag moet je invullen wat de totale waarde van de prijzenpot is over alle Napoleon Casino’s (tot twee getallen na de komma). De prijzen worden op voorhand vastgelegd en worden aangekocht bij Coolblue. Indien er op het einde een ex-aequo is zal het lot moeten beslissen.

De winnaars worden gecontacteerd via mail. Indien de winnaar na twee weken nog geen antwoord heeft verzonden heeft Napoleon Casino Games het recht om de prijs niet toe te kennen.

Artikel 6 - prijzen

5.1. . Deze prijzen liggen op voorhand vast en de winnaar moet zijn prijs ophalen bij zijn of haar favoriete Napoleon Casino.  

6.2. De deelnameformulieren zijn geldig vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 (23u59), en enkel geldig op de Napoleon Casino Games website.

6.3. Elk deelnameformulier bevat een unieke code die slechts 1 keer verzilverd kan worden. 

Artikel 7 – schade aan derden

7.1. Napoleon, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de actie een beroep wordt gedaan, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van en deelname aan deze actie.

7.2 Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien er een dergelijke wijziging doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 - Privacy

8.1. Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van Napoleon en enkel worden gebruikt voor marketingdoeleinden van Napoleon, waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart.

8.2. Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Artikel 9 aanvulling op algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van deze actie zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Napoleon en doen geen afbreuk aan deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.napoleongames.be

Artikel 10 Online wedstrijdplatform

10.1. Het online wedstrijdformulier kan enkel worden ingevuld als de deelnemer 21 jaar of ouder is. Na het invullen van de nodige gegevens zal de deelnemer een wedstrijdvraag en schiftingsvraag moeten beantwoorden. De winnaar zal op basis van deze vragen worden gecontacteerd door een medewerker van het marketingteam bij Napoleon.

EXPRESS YOURSELF!

Jouw mening is belangrijk voor ons.
Neem deel aan onze enquête.